BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PRZETARGI
Wersja z: 2016-12-08 09:55:23. Zapisał: Administrator

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego


1)       Zawiadomienie

2)       załącznik Nr 1

3)       załącznik Nr 2

4)       Wynik przetargu

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia z monitoringiem systemów alarmowych, konserwacją i naprawą alarmową systemu alarmowego oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek

 1)      Ogłoszenie o zamówieniu nr 165963 – 2016

 2)      SIWZ

 3)      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

 4)      Załącznik nr 2 – Wzór umowy część I zamówienia

 5)      Załącznik nr 3 – Wzór umowy część II zamówienia

 6)      Załącznik nr 4 – Wzór umowy część III zamówienia

 7)      Załącznik nr 5 – Wzór umowy część IV zamówienia

 8)      Załącznik nr 6 – Wzór oferty

 9)      Załącznik nr 7 – Wzór formularza cenowego

10)     Załącznik nr 8 – oświadczenie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

11)     Załącznik nr 9 – oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

12)     Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych usług

13)     Załącznik nr 11 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

14)     Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

15)     Załącznik nr 13 – oświadczenie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

„UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ” - z dnia 01-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

3)      Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy część IV zamówienia

4)      Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy

„UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ” -z dnia 03-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII WRAZ Z SZACUNKOWYM ZUŻYCIEM ENERGII

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

5)     ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD

6)     ZAŁĄCZNIK NR 5 -  FORMULARZ CENOWY

7)     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT NAWIERZCHNI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KALISKIEJ 20 WE WŁOCŁAWKU, POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK)

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW