BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PRZETARGI
Wersja z: 2017-02-28 09:09:49. Zapisał: Administrator

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego


1)       Zawiadomienie

2)       załącznik Nr 1

3)       załącznik Nr 2

4)       Wynik przetargu

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia z monitoringiem systemów alarmowych, konserwacją i naprawą alarmową systemu alarmowego oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek

 1)      Ogłoszenie o zamówieniu nr 165963 – 2016

 2)      SIWZ

 3)      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

 4)      Załącznik nr 2 – Wzór umowy część I zamówienia

 5)      Załącznik nr 3 – Wzór umowy część II zamówienia

 6)      Załącznik nr 4 – Wzór umowy część III zamówienia

 7)      Załącznik nr 5 – Wzór umowy część IV zamówienia

 8)      Załącznik nr 6 – Wzór oferty

 9)      Załącznik nr 7 – Wzór formularza cenowego

10)     Załącznik nr 8 – oświadczenie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

11)     Załącznik nr 9 – oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

12)     Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych usług

13)     Załącznik nr 11 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

14)     Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

15)     Załącznik nr 13 – oświadczenie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

„UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ” - z dnia 01-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

3)      Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy część IV zamówienia

4)      Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy

„UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ” -z dnia 03-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII WRAZ Z SZACUNKOWYM ZUŻYCIEM ENERGII

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

5)     ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD

6)     ZAŁĄCZNIK NR 5 -  FORMULARZ CENOWY

7)     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT NAWIERZCHNI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KALISKIEJ 20 WE WŁOCŁAWKU, POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK)

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

4)      WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA12-12-2016R.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

1)      Ogłoszenie o zamówieniu Nr 369629-2016,

2)      SIWZ

3)      Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,

4)      Załącznik Nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowne,

5)      Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,

6)      Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy,

7)      Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

8)      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9)      Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw,

10)   Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich,

11)   Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

12)   Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III. pkt 1 ppkt 6 SIWZ.

13) Informacja z otwarcia ofert.

14) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I ŚRODKÓW DO KONSERWACJI KOMPUTERÓW DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK – ZAPYTANIE OFERTOWE

1)      Zapytanie Ofertowe

2)      Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 1-40

3)      Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 41-84

4)      Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowne

5)      Załącznik nr 3 – Formularz oferty

6)      Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

7)      Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH (URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, DRUKAREK, FAKSÓW) DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

 1)      Ogłoszenie nr 14323 - 2017 z dnia 2017-01-25r.

2)      SIWZ

3)      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

4)      Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowne

5)      Załącznik nr 3 – Protokół odbioru towaru

6)      Załącznik nr 4 – Formularz oferty

7)      Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

8)      Załącznik nr 6 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

9)      Załącznik nr 7 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

10)   Załącznik nr 8 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich

11)   Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

12)   Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III pkt 1 ppkt 6.

13) Odpowiedź na pytania do SIWZ - 01-02-2017r.

14) Informacja z otwarcia ofert 

15) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (II)

1)           Ogłoszenie o zamówieniu Nr 29720 - 2017 z dnia 2017-02-22.

2)           SIWZ

3)           Załącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

4)           Załącznik Nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowne,

5)           Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,

6)           Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy,

7)           Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

8)           Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9)           Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw,

10)         Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich,

11)         Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1                 pkt 23 ustawy Pzp.

12)         Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III. pkt 1 ppkt 5 SIWZ.

13)         Wyjaśnienia do SIWZ