BIP - BAZA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
PRZETARGI
Wersja z: 2017-05-16 21:50:20. Zapisał: Administrator

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego


1)       Zawiadomienie

2)       załącznik Nr 1

3)       załącznik Nr 2

4)       Wynik przetargu

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia z monitoringiem systemów alarmowych, konserwacją i naprawą alarmową systemu alarmowego oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek

 1)      Ogłoszenie o zamówieniu nr 165963 – 2016

 2)      SIWZ

 3)      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

 4)      Załącznik nr 2 – Wzór umowy część I zamówienia

 5)      Załącznik nr 3 – Wzór umowy część II zamówienia

 6)      Załącznik nr 4 – Wzór umowy część III zamówienia

 7)      Załącznik nr 5 – Wzór umowy część IV zamówienia

 8)      Załącznik nr 6 – Wzór oferty

 9)      Załącznik nr 7 – Wzór formularza cenowego

10)     Załącznik nr 8 – oświadczenie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

11)     Załącznik nr 9 – oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

12)     Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych usług

13)     Załącznik nr 11 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

14)     Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

15)     Załącznik nr 13 – oświadczenie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

„UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ” - z dnia 01-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

3)      Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy część IV zamówienia

4)      Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – formularz cenowy

„UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ” -z dnia 03-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII WRAZ Z SZACUNKOWYM ZUŻYCIEM ENERGII

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

5)     ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD

6)     ZAŁĄCZNIK NR 5 -  FORMULARZ CENOWY

7)     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT NAWIERZCHNI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KALISKIEJ 20 WE WŁOCŁAWKU, POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK)

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

4)      WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA12-12-2016R.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

1)      Ogłoszenie o zamówieniu Nr 369629-2016,

2)      SIWZ

3)      Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,

4)      Załącznik Nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowne,

5)      Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,

6)      Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy,

7)      Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

8)      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9)      Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw,

10)   Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich,

11)   Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

12)   Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III. pkt 1 ppkt 6 SIWZ.

13) Informacja z otwarcia ofert.

14) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I ŚRODKÓW DO KONSERWACJI KOMPUTERÓW DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK – ZAPYTANIE OFERTOWE

1)      Zapytanie Ofertowe

2)      Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 1-40

3)      Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 41-84

4)      Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowne

5)      Załącznik nr 3 – Formularz oferty

6)      Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

7)      Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH (URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, DRUKAREK, FAKSÓW) DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

 1)      Ogłoszenie nr 14323 - 2017 z dnia 2017-01-25r.

2)      SIWZ

3)      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

4)      Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowne

5)      Załącznik nr 3 – Protokół odbioru towaru

6)      Załącznik nr 4 – Formularz oferty

7)      Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

8)      Załącznik nr 6 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

9)      Załącznik nr 7 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

10)   Załącznik nr 8 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich

11)   Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

12)   Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III pkt 1 ppkt 6.

13) Odpowiedź na pytania do SIWZ - 01-02-2017r.

14) Informacja z otwarcia ofert 

15) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 36585 - 2017


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (II)

1)           Ogłoszenie o zamówieniu Nr 29720 - 2017 z dnia 2017-02-22.

2)           SIWZ

3)           Załącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

4)           Załącznik Nr 2 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowne,

5)           Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,

6)           Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy,

7)           Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

8)           Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9)           Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw,

10)         Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich,

11)         Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1                 pkt 23 ustawy Pzp.

12)         Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III. pkt 1 ppkt 5 SIWZ.

13)         Wyjaśnienia do SIWZ

14)        Informacja z otwarcia ofert  

15)      Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16)         Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego


Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 082-158144
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 - Wykaz punktów poboru – lokale i obiekty
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne
 5. Załącznik Nr 3 - Formularz oferty
 6. Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy
 7. Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 9. Załącznik Nr 7 - Tabela z danymi do zmiany sprzedawcy
 10. Załącznik Nr 8 - Pełnomocnictwo
 11. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 12. Załącznik Nr 10 - Instrukcja wypełniania JEDZ.
 13. Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
 14. Załącznik Nr 12 - Formularz JEDZ.
 15. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - 083-160713
 16. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu  - 083-160724
 17. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
 18. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru – lokale i obiekty
 19. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne
 20. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty
 21. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy
 22. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
 23. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 24. Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela z danymi do zmiany sprzedawcy
 25. Załącznik nr 8 do SIWZ - Pełnomocnictwo
 26. Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 27. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
 28. Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz JEDZ.


Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 083-160317
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne – MPK Sp. z o.o.
 5. Załącznik Nr 3 - Istotne Postanowienia Umowne – MPWiK Sp. z o.o.
 6. Załącznik Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowne – MPEC Sp. z o.o.
 7. Załącznik Nr 5 - Istotne Postanowienia Umowne – MZOZ Sp. z o.o.
 8. Załącznik Nr 6 - Istotne Postanowienia Umowne – BAZA Sp. z o.o.
 9. Załącznik Nr 7 - Formularz oferty
 10. Załącznik Nr 8 - Formularz cenowy
 11. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 12. Załącznik Nr 10 - Instrukcja wypełniania JEDZ.
 13. Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 14. Załącznik Nr 12 - Wykaz wykonanych dostaw
 15. Załącznik Nr 13 - Wzór wykazu potencjału
 16. Załącznik Nr 14 - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
 17. Załącznik Nr 15 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
 18. Załącznik Nr 16 - Wykaz stacji paliw na których Zamawiający może dokonywać transakcji bezgotówkowych za pomocą wydanych przez Wykonawcę kart paliwowych (wzór).
 19. Załącznik Nr 17 - Formularz JEDZ.