BIP - BAZA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZETARGI

Drukuj PDF

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego (ogłoszenie archiwalne)

1)       Zawiadomienie

2)       załącznik Nr 1

3)       załącznik Nr 2

4)       Wynik przetargu

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia z monitoringiem systemów alarmowych, konserwacją i naprawą alarmową systemu alarmowego oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

 1)      Ogłoszenie o zamówieniu nr 165963 ? 2016

 2)      SIWZ

 3)      Załącznik nr 1 ? Opis Przedmiotu Zamówienia

 4)      Załącznik nr 2 ? Wzór umowy część I zamówienia

 5)      Załącznik nr 3 ? Wzór umowy część II zamówienia

 6)      Załącznik nr 4 ? Wzór umowy część III zamówienia

 7)      Załącznik nr 5 ? Wzór umowy część IV zamówienia

 8)      Załącznik nr 6 ? Wzór oferty

 9)      Załącznik nr 7 ? Wzór formularza cenowego

10)     Załącznik nr 8 ? oświadczenie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

11)     Załącznik nr 9 ? oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

12)     Załącznik nr 10 ? Wykaz wykonanych usług

13)     Załącznik nr 11 ? oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

14)     Załącznik nr 12 ? Zobowiązanie podmiotu trzeciego

15)     Załącznik nr 13 ? oświadczenie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp

?UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ? - z dnia 01-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

3)      Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ ? Wzór umowy część IV zamówienia

4)      Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ ? formularz cenowy

?UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIIENIE TREŚCI SIWZ? -z dnia 03-08-2016r.

1)      ZMIANA TREŚCI SIWZ

2)      WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII WRAZ Z SZACUNKOWYM ZUŻYCIEM ENERGII

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

5)     ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD

6)     ZAŁĄCZNIK NR 5 -  FORMULARZ CENOWY

7)     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT NAWIERZCHNI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KALISKIEJ 20 WE WŁOCŁAWKU, POPRZEZ WYMIANĘ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ (POLBRUK) OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1)      ZAPYTANIE OFERTOWE

2)      ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

3)      ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4)      ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

4)      WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA12-12-2016R.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK 2016 (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1)      Ogłoszenie o zamówieniu Nr 369629-2016,

2)      SIWZ

3)      Załącznik Nr 1 do SIWZ ? Opis Przedmiotu Zamówienia,

4)      Załącznik Nr 2 do SIWZ ? Istotne Postanowienia Umowne,

5)      Załącznik Nr 3 do SIWZ ? Formularz oferty,

6)      Załącznik Nr 4 do SIWZ ? Formularz cenowy,

7)      Załącznik Nr 5 do SIWZ ? Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

8)      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9)      Załącznik Nr 7 do SIWZ ? Wykaz wykonanych dostaw,

10)   Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich,

11)   Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

12)   Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III. pkt 1 ppkt 6 SIWZ.

13) Informacja z otwarcia ofert.

14) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I ŚRODKÓW DO KONSERWACJI KOMPUTERÓW DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK. ZAPYTANIE OFERTOWE (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1)      Zapytanie Ofertowe

2)      Załącznik nr 1 ? Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 1-40

3)      Załącznik nr 1 ? Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 41-84

4)      Załącznik nr 2 ? Istotne Postanowienia Umowne

5)      Załącznik nr 3 ? Formularz oferty

6)      Załącznik nr 4 ? Oświadczenie o spełnieniu warunków

7)      Załącznik nr 5 ? Formularz cenowy

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH (URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, DRUKAREK, FAKSÓW) DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

 1)      Ogłoszenie nr 14323 - 2017 z dnia 2017-01-25r.

2)      SIWZ

3)      Załącznik nr 1 ? Opis Przedmiotu Zamówienia

4)      Załącznik nr 2 ? Istotne Postanowienia Umowne

5)      Załącznik nr 3 ? Protokół odbioru towaru

6)      Załącznik nr 4 ? Formularz oferty

7)      Załącznik nr 5 ? Formularz cenowy

8)      Załącznik nr 6 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

9)      Załącznik nr 7 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

10)   Załącznik nr 8 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich

11)   Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

12)   Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III pkt 1 ppkt 6.

13) Odpowiedź na pytania do SIWZ - 01-02-2017r.

14) Informacja z otwarcia ofert 

15) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 36585 - 2017


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (II)  (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1)           Ogłoszenie o zamówieniu Nr 29720 - 2017 z dnia 2017-02-22.

2)           SIWZ

3)           Załącznik Nr 1 do SIWZ ? Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

4)           Załącznik Nr 2 do SIWZ ? Istotne Postanowienia Umowne,

5)           Załącznik Nr 3 do SIWZ ? Formularz oferty,

6)           Załącznik Nr 4 do SIWZ ? Formularz cenowy,

7)           Załącznik Nr 5 do SIWZ ? Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

8)           Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.  1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9)           Załącznik Nr 7 do SIWZ ? Wykaz wykonanych dostaw,

10)         Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich,

11)         Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1                 pkt 23 ustawy Pzp.

12)         Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. V.III. pkt 1 ppkt 5 SIWZ.

13)         Wyjaśnienia do SIWZ

14)        Informacja z otwarcia ofert  

15)      Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16)         Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego


Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 082-158144
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 - Wykaz punktów poboru ? lokale i obiekty
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne
 5. Załącznik Nr 3 - Formularz oferty
 6. Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy
 7. Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 9. Załącznik Nr 7 - Tabela z danymi do zmiany sprzedawcy
 10. Załącznik Nr 8 - Pełnomocnictwo
 11. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 12. Załącznik Nr 10 - Instrukcja wypełniania JEDZ.
 13. Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
 14. Załącznik Nr 12 - Formularz JEDZ.
 15. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - 083-160713
 16. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu  - 083-160724
 17. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
 18. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru ? lokale i obiekty
 19. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne 
 20. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty
 21. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy
 22. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
 23. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 24. Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabela z danymi do zmiany sprzedawcy
 25. Załącznik nr 8 do SIWZ - Pełnomocnictwo
 26. Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 27. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
 28. Załącznik nr 12 do SIWZ - Formularz JEDZ.
 29. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 2
 30. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 3
 31. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 4
 32. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 5
 33. Informacja z otwarcia ofert
 34. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 35. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania)


Grupa Zakupowa. Dostawa paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń. (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 083-160317
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne ? MPK Sp. z o.o.
 5. Załącznik Nr 3 - Istotne Postanowienia Umowne ? MPWiK Sp. z o.o.
 6. Załącznik Nr 4 - Istotne Postanowienia Umowne ? MPEC Sp. z o.o.
 7. Załącznik Nr 5 - Istotne Postanowienia Umowne ? MZOZ Sp. z o.o.
 8. Załącznik Nr 6 - Istotne Postanowienia Umowne ? BAZA Sp. z o.o.
 9. Załącznik Nr 7 - Formularz oferty
 10. Załącznik Nr 8 - Formularz cenowy
 11. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 12. Załącznik Nr 10 - Instrukcja wypełniania JEDZ.
 13. Załącznik Nr 11 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 14. Załącznik Nr 12 - Wykaz wykonanych dostaw
 15. Załącznik Nr 13 - Wzór wykazu potencjału
 16. Załącznik Nr 14 - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
 17. Załącznik Nr 15 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
 18. Załącznik Nr 16 - Wykaz stacji paliw na których Zamawiający może dokonywać transakcji bezgotówkowych za pomocą wydanych przez Wykonawcę kart paliwowych (wzór).
 19. Załącznik Nr 17 - Formularz JEDZ.
 20. Informacja z otwarcia ofert
 21. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania)

GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ (II). (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 118-236541
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne - MPK Sp. z o.o.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne - MPWiK Sp. z o.o.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne - MPEC Sp. z o.o.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne - MZOZ Sp. z o.o.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowne - BAZA Sp. z o.o.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oferty
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz cenowy
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór wykazu potencjału
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
 17. Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
 18. Załącznik nr 16 do SIWZ - Wykaz stacji paliw na których Zamawiający może dokonywać transakcji bezgotówkowych za pomocą kart paliwowych (wzór)
 19. Formularz JEDZ
 20. Odpowiedzi na zapytanie w sprawie SIWZ - 1
 21. Odpowiedzi na zapytanie w sprawie SIWZ - 2
 22. Informacja z otwarcia ofert
 23. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII WRAZ Z SZACUNKOWYM ZUŻYCIEM ENERGII W 2018 ROKU

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

5. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY Z OSD

6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - FORMULARZ CENOWY

7. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I ŚRODKÓW DO KONSERWACJI KOMPUTERÓW DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (2018) - OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY

5. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - FORMULARZ CENOWY

7. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA MIEJSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK - OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 515442-N-2018 z dnia 08.02.2018r.

2. SIWZ

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ CENOWY

7. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE O KTÓRYM MOWA W ART. 25a UST. 1 USTAWY PZP DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8. ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O KTÓRYM MOWA W ART. 25a UST. 1 USTAWY PZP DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

10. ZAŁĄCZNIK NR 8 - WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TRZECICH

11. ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

12. ZAŁĄCZNIK NR 10 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI SIWZ (ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ)

14. ZMIANA TREŚCI SIWZ.

15. ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY

16. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Część II, III, IV i V.

18. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ I.


GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r. (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 085-191152

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Pełnomocnictwo

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8 Pzp

12. Załącznik nr 10 do SIWZ - formularz JEDZ w wersji edytowalnej

13. Wyjaśnienie treści SIWZ 1

12. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne po modyfikacji 22.05.2018r.

13. Wyjaśnienie treści SIWZ 2

14. SIWZ - po modyfikacji 29.05.2018r.

15. Załącznik nr 1 do SIWZ - sprostowanie

16. Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru [wersja edytowalna]

17. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty [wersja edytowalna]

18. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy [wersja edytowalna]

19. Wyjaśnienie treści SIWZ 3

20. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne po modyfikacji 30.05.2018r.

21. Informacja o ZMIANIE TREŚCI SIWZ

22. SIWZ po modyfikacji 04.06.2018r.

23. Informacja z otwarcia ofert

24. Informacja o unieważnieniu postępowania.

25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 138-314953


GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 109-247667

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne cz. I (MPK Sp. z o.o.)

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne cz. I (MPEC Sp. z o.o.)

5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne  cz. I (MPWiK Sp. z o.o.)

6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne cz. I (PGK "Saniko" Sp. z o.o.)

7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia umowne cz. II

8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oferty

9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz cenowy

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz cenowy (wersja edytowalna)

11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz potencjału (Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych)

13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz stacji paliw

14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

16. Załącznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8 ustawy Pzp

17. Załącznik nr 15 do SIWZ - Formularz JEDZ w wersji edytowalnej

18. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

19. Informacja z otwarcia ofert

20. Ogłoszenie o wyborze oferty

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU (OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Zestawienie Punktów Poboru Energii wraz z szacunkowym zużyciem energii w 2019r.

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (wzór)

4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD

6) Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

7) Odpowiedź na zapytania i zmiana treści zapytania ofertowego

8) Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


MIEJSKA GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ogłoszenie archiwalne)

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 656894-N-2018 z dnia 04.12.2018r.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne

5. Załącznik nr 3 - Formularz oferty

6. Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

7. Załącznik nr 4 - Formularz cenowy (wersja edytowalna)

8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

10. Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw

11. Załącznik nr 8 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich

12. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13. Załącznik nr 10 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp

14. Informacja z otwarcia ofert.

15. Informacja o wyborze oferty.

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510010374-N-2019 z dnia 16.01.2019r.


GRUPA ZKUPOWA. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERNICZYCH I ŚRODKÓW DO KONSERWACJI KOMPUTERÓW (01.02.2019r.)

1. ZAPYTANIE OFERTOWE.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne

4. Załącznik nr 3 - Formularz oferty

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

6. Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

7. Załącznik nr 5 - Formularz cenowy (wersja edytowalna)

8. Ogłoszenie o wyborze oferty


DOSTAWA SYSTEMU POBORU OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WE WŁOCŁAWKU

1. Ogłoszenie nr 534539-N-2019 z dnia 05.04.2019r.

2. SIWZ

3. Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Zał. nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne

5. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz oferty

6. Zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału

7. Zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia

8. Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Zał. nr 7 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

10. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

11. Zał. nr 9 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

12. Zał. nr 10 do SIWZ - Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. 

13. Zał. nr 11 do SIWZ - Uchwała nr V/6/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015 r. 

14. Zał. nr 12 do SIWZ - Uchwała nr XXXV/336/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2009 r. 

15. Zał. nr 13 do SIWZ - Uchwała nr 33/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008r.

16. UWAGA !!! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (ogłoszenie nr 540067583-N-2019 z dnia 06-04-2019r.)

17. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

18. UWAGA !!! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (ogłoszenie nr 540069245-N-2019 z dnia 09.04.2019r.)

19. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2

20. Informacja z otwarcia ofert

21. Ogłoszenie o wyborze oferty


GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 115-281971 z dnia 18.06.2019r.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 - Istotne Postanowienia Umowne cz. I (MPK Sp. z o.o.)

5. Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowne cz. I (MPEC Sp. z o.o.)

6. Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowne cz. I (MPWiK Sp. z o.o.)

7. Załącznik nr 5 - Istotne Postanowienia Umowne cz. I (PGK "Saniko" Sp. z o.o.)

8. Załącznik nr 6 - Istotne Postanowienia Umowne cz. II

9. Załącznik nr 7 - Formularz oferty

10. Załącznik nr 8 - Formularz cenowy

11. Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych dostaw

12. Załącznik nr 10 - Wykaz potencjału 

13. Załącznik nr 11 - Wykaz stacji paliw

14. Załącznik nr 12 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

15. Załącznik nr 13 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

16. Załącznik nr 14 - Oświadczenie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

17. Załącznik nr 15 - JEDZ w wersji edytowalnej

18. Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ - 09.07.2019r.

19. Informacja z otwarcia ofert

20. Ogłoszenie o wyborze oferty 

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZY ALEI CHOPINA WE WŁOCŁAWKU I W PIŃCZACIE

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

4. Załącznik nr 1a do Formularza oferty - Arkusz cenowy

5. Załącznik nr 1b do Formularza oferty - Wykaz sprzętu - Norma emisji spalin do środowiska przez pojazdy przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób

10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

11. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

12. Załącznik nr 8 - Wykaz usług

13. Załącznik nr 9 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne (wzór umowy)

14. Załącznik nr 10 do SIWZ - klauzula RODO

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RENAULT KANGOO (ogłoszenie archiwalne)

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

OŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RENAULT KANGOO 19.09.2019r.

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy


DOSTAWA ENERGI ELEKTRYCZNEJ DLA BAZA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU W OKRESIE 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

1. Ogłoszenie nr 607892-N-2019 z dnia 09.10.2019r.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz PPE

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (wzór)

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

MIEJSKA GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCHEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1. Ogłoszenie nr 630753-N-2019 z dnia 02.12.2019r.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowne

5. Załącznik nr 3 - Formularz oferty

6. Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

7. Załącznik nr 4 - Formularz cenowy (wersja edytowalna)

8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu

9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia

10. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

12. Załącznik nr 9 - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

13. Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych dostaw

14. Informacja z otwarcia ofert


BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WE WŁOCŁAWKU

1. Ogłoszenie nr 632981-N-2019 z dnia 05.12.2019r.

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu i urządzeń

11. Uchwała nr 33/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008r.

12. Uchwała nr XXXV/336/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2009r.

13. Uchwała nr V/6/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2015r.

14. Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. 


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-12-10 00:00:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-09-25 20:08:02
Odsłon: 71592
Dziennik zmian