BIP - BAZA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN TARGOWISKA UL. KALISKA

Drukuj PDF

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2016 Zarządu „BAZA” Spółka z o.o. z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie nowego Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku


REGULAMIN

TARGOWISKA MIEJSKIEGO

przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku

§ 1

 1. Prowadzącym targowisko przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku jest „BAZA” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Bojańczyka 7 (zwana w dalszej części regulaminu  prowadzącym targowisko).
 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Targowisko czynne jest w dni powszednie - od poniedziałku do soboty:

-         w okresie letnim (kwiecień- październik) w godz. 500 – 2000

-         w okresie jesienno-zimowym (listopad-marzec) w godz. 600 – 1800.


§ 2

Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnione są osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego


§ 3

 1. Na targowisku mogą być sprzedawane warzywa i owoce oraz inne towary i artykuły niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów - z zastrzeżeniem ust.2 nin. paragrafu – pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ograniczeń, nakazów, zakazów).
 2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane w szczególności:

a) napoje alkoholowe,

b) nafta, benzyna, materiały pędne, smary, spirytus skażony, trucizny, leki,

c) papiery wartościowe,

d) banknoty i monety, za wyjątkiem numizmatów,

e) broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz artykuły pirotechniczne,

f) towary szkodliwe dla zdrowia przede wszystkim narkotyki i dopalacze,

g) towary pochodzące z kradzieży lub innego nielegalnego źródła,

h) zwierzęta hodowlane i domowe,

i) grzyby świeże i suszone rosnące w warunkach naturalnych nieposiadające atestów określonych w odrębnych przepisach,

j) inne artykuły, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

 1. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów wymienionych w ust. 2 prowadzący targowisko  powiadomi właściwy organ, tj. Policję, Straż Miejską, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Weterynarii.


§ 4

 1. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym  tj. metr, kilogram, litr i pochodne.
 2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważne cechy legalizacyjne oraz powinny być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.
 3. Osoba prowadząca handel na targowisku obowiązana jest uwidocznić na towarach przeznaczonych do sprzedaży  ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację  o ich wysokości.


§ 5

 1. Sprzedaż odbywa się w miejscach sprzedaży do tego wyznaczonych (powierzchnie oznakowane).
 2. Zabroniona jest samowolna zmiana i zamiana miejsca sprzedaży oraz odstępowanie miejsc sprzedaży osobom trzecim.
 3. Miejsca sprzedaży, w których prowadzi się handel powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz numerem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub nazwą i adresem firmy.
 4. Osoba prowadząca handel lub świadcząca usługi na targowisku (zwana w dalszej części regulaminu sprzedającym) obowiązana jest na towarach przeznaczonych do sprzedaży uwidocznić ceny w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.
 5. Zakazuje się sprzedaży prowadzonej bez użycia urządzeń handlowych sprzedającego – tj. towarów rozłożonych na ziemi.
 6. Miejscem sprzedaży nie może być jezdnia, chodnik, przejście dla pieszych, miejsce oznakowane napisem „zakaz handlu”, droga przeciwpożarowa.
 7. Na targowisku zabrania się:

a)       sprzedaży towarów w drodze publicznego losowania lub przetargów za wyjątkiem losów loterii państwowych,

b)      prowadzenia gier hazardowych i oszukańczych,

c)      sprzedaży prowadzonej bez urządzeń handlowych bez zgody prowadzącego targowisko (tj. towarów rozłożonych na ziemi, stolikach, łóżkach, prowizorycznych ławach itp.),

d)     ustawiania kiosków, straganów, namiotów oraz innych przenośnych urządzeń handlowych bez zgody prowadzącego targowisko ,

e)      prowadzenia sprzedaży i składowania towarów na ciągach komunikacyjnych,

f)       wieszania reklam bez zgody prowadzącego targowisko,

g)      wykonywania prac z ogniem otwartym bez zgody prowadzącego targowisko

h)      składowania butli z gazem i materiałów łatwopalnych,

i)        głośnego odtwarzania muzyki i instalowania urządzeń nagłaśniających,

j)        spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,

k)      jazdy rowerem, deskorolką i podobnymi przedmiotami,

l)        wprowadzania psów.


§ 6

Sprzedający mogą korzystać z miejsc sprzedaży odpłatnie uiszczając czynsz najmu (na podstawie umowy najmu zawartej z prowadzącym targowisko) albo uiszczając prowadzącemu targowisko opłatę za udostępnienie miejsca na targowisku i korzystanie z urządzeń targowiska.§ 7

Sprzedający obowiązany jest do legitymowania się, wobec prowadzącego targowisko oraz organów porządkowych i kontroli, niezbędnymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość i uprawniającymi do wykonywania legalnego handlu i świadczenia usług w danym zakresie.


§ 8

Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów oraz korzystaniu z targowiska.


§ 9

Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia odpadów (papiery, opakowania, ziemia po kwiatach, liście po warzywach itp.) powstających w wyniku działalności handlowej do odpowiednich urządzeń przygotowanych przez prowadzącego targowisko (kontenery, pojemniki na śmieci).


§ 10

 1. Sprzedający zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawiania uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej.
 2. Za znajdujące się na targowisku towary, opakowania oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada sprzedający.
 3. Zabrania się pozostawiania na targowisku i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań itp.


§ 11

Do pobierania opłat od sprzedających, w imieniu prowadzącego targowisko, uprawnieni są inkasenci, posiadający identyfikator wydany przez prowadzącego targowisko. Inkasenci zobowiązani są wydać pokwitowanie na blankiecie według ustalonego wzoru (bilety opłaty za plac), stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 12

 1. Na całym targowisku obowiązuje zakaz parkowania pojazdów.
 2. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.


§ 13

Targowisko powinno być opuszczone po upływie wyznaczonych godzin handlu w ciągu jednej godziny.


§ 14

Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach niewyznaczonych oraz pojazdy zaparkowane będą usuwane z targowiska na koszt i ryzyko właściciela.


§ 15

1. Do kontroli handlujących na targowisku, w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa, upoważnieni są w szczególności przedstawiciele:

1)      Straży Miejskiej,

2)      Policji,

3)      Straży Granicznej,

4)      Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

5)      Urzędu Skarbowego,

6)      Urzędu Miasta,

7)      Urzędu Kontroli Skarbowej,

8)      Służby Celnej.


§16

 1. Sprzedający i inne osoby korzystające z targowiska zobowiązane są do znajomości i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, sanitarnych i przeciwpożarowych, a winni ich naruszenia podlegają odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska oraz może zostać rozwiązana umowa najmu.
 4. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie kierownik targowiska w biurze przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku.


§ 17

Prowadzący targowisko nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na targowisku mienie.


§ 18

W razie uzasadnionej potrzeby prowadzący targowisko może zmienić godziny otwarcia i zamknięcia targowiska w danym dniu i zarządzić opuszczenie targowiska lub jego części.


§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na targowisku.


Załącznik nr 2

do Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku


Tabela

Wysokość opłat za korzystanie z urządzeń targowiska przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku”Opłaty za udostępnienie miejsca na targowisku i korzystanie z urządzeń targowiska za dzień w następującej wysokości:

1. samochód o ładowności do 1,5 t oraz przyczepy do 750 kg                                                         6,00 zł

2. samochód o ładowności powyżej 1,5 t, ciągnik rolniczy oraz przyczepa powyżej 750 kg              7,00 zł

3. plac pod stoisko lub towar do sprzedaży za 1 m2 powierzchni                                                     2,00 zł

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-11-26 08:28:09
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-02 07:58:32
Odsłon: 6319
Dziennik zmian