BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

UCHWAŁA RADY MIASTA - DZIENNA OPŁATA TARGOWA

Drukuj PDF

 

UCHWAŁA NR 12/III/2002
R A D Y  M I A S T A  W Ł O C Ł A W E K
z dnia 12 grudnia 2002r.w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.           o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),


uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się dzienną opłatę targową od osób fizycznych i od osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie miasta w wysokości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2
Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidywanych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 3
Przez prowadzącego targowisko rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą podatnikiem podatku                       od nieruchomości, udostępniającą miejsce, na którym prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.
Prowadzącym targowisko jest także podmiot organizujący sprzedaż okresową w w.w. formach na terenach będących własnością gminy lub Skarbu Państwa, udostępnionych                na podstawie umowy najmu.

§ 4
1. Pobór opłaty targowej następować będzie w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej ustala się:
„Bazę” Spółkę z o.o. we Włocławku
Odzieżowo-Metalową Spółdzielnię Inwalidów we Włocławku,
Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska” Spółka z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. oraz inne jednostki prowadzące
targowisko.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej opłaty targowej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

/-/ Stanisław Wawrzonkosk

 


Załącznik Nr 1

Do uchwały nr 12/III/2002

Rady Miasta Włocławek

z dnia 12 grudnia 2002r.

Tabela dziennych stawek opłaty targowej:L.p.


Sposób sprzedaży i rodzaj towaru

Wysokość

opłaty

w złotych

1.

Sprzedaż z wozu konnego (od jednego wozu)

9,00

2.

Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t oraz przyczepy do 750 kg

9,00

3.

Sprzedaż z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t , ciągnika rolniczego oraz przyczepy powyżej 750 kg

13,00

4.

Sprzedaż przy samochodzie do 1,5 t oraz przyczepie do 750 kg

12,00

5.

Sprzedaż przy samochodzie powyżej 1,5 t oraz przyczepie powyżej 750 kg

16,00

6.

Sprzedaż na stoisku i stanowisku przeznaczonym do sprzedaży towaru lub za wykonanie czynności rzemieślniczych – za 1m2 zajętej powierzchni

3,00

7.

Sprzedaż w formach nie ujętych w punktach 1-6

4,00

8.

Sprzedaż kwiatów

5,00

9.

Sprzedaż roweru

1,00

10.

Sprzedaż motoroweru i motocykla

3,00

11.

Sprzedaż pojazdu samochodowego osobowego i ciężarowego

9,00

12.

Sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego

7,00

13.

Sprzedaż części zamiennych motoryzacyjnych

3,00

14.

Sprzedaż przyczep:

- osobowych

16,00

- towarowych do 1,5 t

6,00

- towarowych powyżej 1,5 t

11,00

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-11-26 08:39:19
Odsłon: 4583
Dziennik zmian