BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Drukuj PDF


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Wojciechowski

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztof Czerwiński

Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Eluszkiewicz


Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki ”BAZA” Spółka z o.o. we Włocławku.


Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r.Kodeks spółek handlowych(Dz.U.Nr94,poz.1037 ze zm.),postanowień Umowy Spółki, Regulaminu RN i innych przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników.


Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.


Do kompetencji Rady należy:


- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia starty;

- składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;

- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

- opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.

- powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu;,

- reprezentowanie Spółki w sprawach spornych pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu;

- reprezentowanie Spółki w wypadku, gdy Zarząd Spółki nie może działać;

- zwołanie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę

- opiniowanie wniosków przedłożonych jej przez Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-10-29 00:00:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-05-28 15:10:39
Odsłon: 5773
Dziennik zmian