BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Drukuj PDF

 

Prawa i obowiązki Wspólników wykonuje Prezydent Miasta.


Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

-         zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,

-         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy,

-         podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,

-         udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

-         powoływanie , zawieszanie i odwoływanie członków  Rady Nadzorczej,

-         decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub innego podmiotu gospodarczego,

-         decydowanie o nabyciu , zbyciu lub obciążeniu nieruchomości,

-         uchwalanie  Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Regulaminu wyborów członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki i zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

-         tworzenie funduszy celowych,

-         zbycie i nabycie nieruchomości,

-         określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

-         podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

-         zmiana Umowy Spółki,  połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej,

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-11-25 11:22:19
Odsłon: 4719
Dziennik zmian